TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLER

Gaziantep Yavuzeli Merziman Çayı Sulaması yapım işi
SULAMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 202.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Yavuzeli Merziman Çayı Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/627330
1-İdarenin
a) Adresi : FEVZI ÇAKMAK BULVARI 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423213601 - 3423213446
c) Elektronik Posta Adresi : dsi20@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
4 ayrı hatta bulunan 31.393 mt. sulama kanalı hatlarının sökülerek yenilenmesi, priz, plak köprü ve menfez yapılarının imal edilmesi, mevcut 4 adet regülatörün bakım ve onarımı işlerinin yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.Bölge Müdürlüğü 202.Şube Müdürlüğü FEVZI ÇAKMAK BULVARI 27090 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 17.12.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ IX. GRUP: SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (40 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (35 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

MER-02 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 150,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (150/2000) *100 = 7,50

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

örnek olarak ; % 11,18- % 14,99 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

SIRA NO İŞ KALEMİ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI İSTEKLİNİN İŞ KALEMİ İÇİN TEKLİF ETTİĞİ BEDELİN TOPLAM TEKLİF BEDELİNE (F) ORANI VERİLECEK KALİTE NİTELİK PUANI (KNP)
1 MER-02 Beton Santralinde Üretilen Ve Beton Pompasıyla Basılan, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte Normal Hazır Beton Dökülmesi (Kaplama kanalı betonu) 44,00(eşit) ile 46,00(eşit) ve arasında ise 19,00
2 MER-08 Doğal Parke Taşı, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi 19,00(eşit) ile 21,00(eşit) ve arasında ise 8,29
3 MER-09 Her Türlü Zeminde kil dolgu ile Kaplama Betonu Altı Hazırlanması 13,00(eşit) ile 15,00(eşit) ve arasında ise 5,44
4 MER-11 Priz Yapısı Yapılması 5,00(eşit) ile 7,00(eşit) ve arasında ise 2,27
TOPLAM 35,00
A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (5 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 5 Puan olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

Ortak girişimlerde tüm ortakların fesih veya devir ettiği iş sayısının toplamı üzerinden puanlama yapılacak olup, ortak girişimin herhangi bir ortağının fesih veya devir ettiği iş olması veya beyan sunmaması durumunda söz konusu ortak girişimin Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP + TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 202 Şube Müdürlüğü Evrak Kayıtı Budak Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil / Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğine göre(A) alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince aşırı düşük sınır hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir. Dokümanı bedeli DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Gaziantep yolu 7 km. / Kahramanmaraş adresine yatırılacaktır.