TOKAT ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD

Tokat Merkez Olgunlaştırma Enstitüsü İkmal Onarım/Restorasyon İşi
TOKAT MERKEZ OLGUNLAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKMAL ONARIM/RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TOKAT ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2020/621415
İşin Adı : Tokat Merkez Olgunlaştırma Enstitüsü İkmal Onarım/Restorasyon İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Orhan Gazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200
b) Telefon ve faks numarası : 3562289030 - 3562121217
c) Elektronik posta adresi : destek@tokatozelidaresi.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.tokatozelidaresi.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet uygulama işi
b) Yapılacağı Yer : Soğukpınar Mah. (Pafta:9 Ada:73 Parsel: 9) Beyhamam Sok. Merkez/TOKAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200(İkiyüz) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. No:13 26 Haziran Kültür Sarayı TOKAT
b) Tarihi ve saati : 03.12.2020 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Tokat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. 1.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Adet Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Mimar veya İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
4.3.2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler: İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B- I. GRUP: BİNA İŞLERİ (Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri) benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100(Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur. İdari şartnamenin 10/f maddesi kriterlerine uyan isteklilere, dosya satışı yapılmayacaktır.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. No:13 26 Haziran Kültür Sarayı TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.