ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞ

Belediyeler 2022 YILI İNŞAAT MALZEMESİ ALIM

İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/616539
1-İdarenin
a) Adı : ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 30 AGUSTOS MAHALLESI SEHIT HASAN ÖZTÜRK CADDESI 5 06790 ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122461478 - 3122461107
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2022 YILI İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1-) 10.000 M2 Beton parke taşları (8cm ) 2-)10.000 metre Bordür 75x30x15 3-)1000 metre Bahçe Bordürü 50x20x10 4-) 2000 adet Çimento (50 Kg Torbalı) 5-) 500 ton 0-3 mm kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) 6-) 3000 ton 63 mm kadar kırma taş 7-)1500 m2 görme engelli taşı (8 cm yüksekliğinde)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici; İdaremizin ihtiyacı olarak belirtilen malzeme kalemlerini (yüklenici firmaya renk ve miktar belirtilerek en az 3 (üç) gün önceden yazılı olarak veya telefonla bildirerek istemek şartı ile Müdürlüğümüz ambarına veya idaremizin uygun göreceği Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde belirtilen bölgelere peyderpey imza karşılığı teslim edecektir .
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 5 (beş) gün içerisinde peyder pey 15/12/2022 tarihine kadar alım yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 3 gün içinde başlanacak

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.KAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Beton Bordür, Beton Parke Taşı veya kalıba dökülmek suretiyle seri olarak üretimi yapılabilen benzer beton elemanları ile alakalı iş deneyim belgeleri benzer iş olarak sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.