SERİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Malzemeleri AGREGA SATIN ALINACAKTIR

AGREGA SATIN ALINACAKTIR
SERİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10000 TON AGREGA TEMİNİ VE NAKLİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/603580
1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE KIZDERESİ CADDESi NO:25 07500 SERİK/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427105555 - 2427221968
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@serik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
0-4 mm. Ebatlarında agrega : 5.000 Ton. 4-11 mm. Ebatlarında agrega : 2.255 Ton. 11-22 mm. Ebatlarında agrega : 1.995 Ton. 22-25 mm. Ebatlarında agrega : 750 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Azaplar Mahallesinde bulunan Serik Belediyesi Asfalt Plent Tesisi ve Belediye stok alanlarına idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 90 gün içerisinde peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi NO:25 Serik/Antalya
b) Tarihi ve saati : 20.07.2022 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her ebat agrega için, üzerinde abatları yazılı olan torbalar içinde en az 3'er Kg'lik numuneler idareye tutanak ile teslim edilecektir.

Kaba Agrega ve ince agrega için Özel Teknik Şartname Tablo-407/3 ve Tablo-407/4 te belirtilen, binder ve aşınma tabakası yapımı şartname limitlerinde malzeme üretildiğini gösterir laboratuvar sonuçları teklif zarfı içinde sunulacaktır.

Karayolları Genel veya Bölge Müdürlüğü, Üniversiteler veya akrediteli laboratuvarlarda hazırlanmış olan dizayn raporunda binder asfalt için optimum bitüm kuru agregaya göre ağırlıkça yüzde 3,5-4,5 arasında olan , aşınma asfalt için optimum bitüm kuru agregaya göre ağırlıkça yüzde 4,0-5,0 arasında olan değerler aranacaktır. Karışım dizayn raporu ihale tarihinden itibaren geriye dönük son 2 yılı kapsayan raporlar olacak ve ihale teklif zarfında idareye sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.