GÖNEN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Demir - Çelik - Döküm - Sac-PVC-Boru-Plastik BETON BORU VE MUAYENE BACASI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

BETON BORU VE MUAYENE BACASI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR
GÖNEN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Boru ve Muayene Bacası Elemanları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/343718
1-İdarenin
a) Adresi : Kurtuluş Mahallesi Denizkent Caddesi No:2 10900 GÖNEN/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 762 54 38 - 0 266 762 37 02
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@balikesirgonen.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yağmur Suyu Kanalı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 9 (Dokuz) Kalemden Oluşan Beton Boru ve Muayene Bacası Elemanları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gönen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Depolama Sahasına ve İdare Yetkililerinin göstereceği İlçe Merkezindeki Depolama Alanına
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde belirtilen Teslimat Programına göre Gönen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Depolama Sahasına ve İdare Yetkililerinin göstereceği İlçe Merkezindeki Depolama Alanına teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gönen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu Kurtuluş Mahallesi Denizkent Caddesi No:2 Gönen/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 26.07.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler üretici ise kendilerinin, yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ile birlikte üreticinin TS 821 EN 1916, TS EN 1917 standart belgelerini teklif dosyaları içinde sunmak zorundadırlar

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Beton Boru ve Muayene Bacası Elemanları alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gönen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (Satın Alma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Söz konusu alım için , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV ödenmeyecektir.
 
Sıra No
Açıklama
Birimi
Miktarı
1
Q 300 Lük 2000 mm Muflu Beton Boru (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
metre
3.000
2
Q 400 Lük 2000 mm Muflu Beton Boru (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
metre
5.000
3
Q 600 Lük 2000 mm Muflu Beton Boru (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
metre
1.000
4
Q 800 Lük 2000 mm Muflu Beton Boru (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
metre
1.000
5
1000x620 mm Muayene Baca Koniği h:65cm (Contasız) (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
adet
70
6
1000 mm Muayene Baca Gövde Bileziği h:35 cm (Contasız) (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
adet
70
7
1000 mm Muayene Baca Gövde Bileziği h:60 cm (Contasız) (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
adet
70
8
620 mm Muayene Baca Koniküstü Gövde Bileziği h:30 cm (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
adet
30
9
Muayene Bacası Betonarme Kapak Değişken Ölçü (70-88 cm arası Çift Demir Donatılı Gömmeli Tutma Kulplu) (Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)
adet
100
Okas Kodu
Okas Açıklaması
44114220
Beton borular ve bağlantı elemanları