ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZ

Orman İşletmeleri Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesindeki İdari Bina, Misafirhane, Yangın İlk Müdahale Binası, Lokal Binası, Toplu Koruma Binası, Santral Binası ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesindeki İdari Bina, Misafirhane, Yangın İlk Müdahale Binası, Lokal Binası, Toplu Koruma Binası, Santral Binası ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/646524
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumluk Mah. Şehithüsnühaskiriş Cadde No: 2 57200 BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 3683151005 - 3683150425
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesindeki İdari Bina, Misafirhane, Yangın İlk Müdahale Binası, Lokal Binası, Toplu Koruma Binası, Santral Binası ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
13 Adet Binada Doğalgaz Dönüşüm İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesindeki İdari Bina, Misafirhane, Yangın İlk Müdahale Binası, Lokal Binası, Toplu Koruma Binası, Santral Binası ve Lojmanlar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Kat:2

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
1- Yüklenici Akmercan Sinop Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş firma olduğuna dair belgeyi işe başlamadan önce sözleşme aşamasında idareye teslim edecektir.

2-Yüklenici kullanacağı malzemenin, makinenin ve ekipmanın yerli malı olduğuna dair belgeleri idareye teslim edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisatı İşleri IV. grup işlerden Gaz Tesisatı İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.