BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZE

T.C. Karayolları Çorum-Sungurlu) Ayr-Cemilbey - Ortaköy İl Yolu Km:21+480 – 58+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (SK) İşleri yapım işi
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Çorum-Sungurlu) Ayr-Cemilbey - Ortaköy İl Yolu Km:21+480 – 58+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (SK) İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/242091
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3623118000 - 3623118012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : (Çorum-Sungurlu) Ayr-Cemilbey - Ortaköy İl Yolu Km:21+480 – 58+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (SK) İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Top.Tes.İşl. (3888000 m³ kazı), San.Yap.İşl. (32080 m³ beton, 45500 m³ moloz taş duvar, 41200 ton istifsiz taş dolgu), Köp.İşl. (1800 m. yerinde dökme kazık, 6722 m³ beton), Üstyapı İşl. (361000 ton plentmiks alttemel ve temel, 22000 m³ mıcır)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : (Çorum-Sungurlu) Ayr-Cemilbey - Ortaköy İl Yolu Km:21+480 – 58+500 Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 950 (DokuzYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazete'de 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan (A)/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (Heyelan Kazıları Dahil) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 22,9259% 34,3888% 14,33
Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 7,4024% 11,1036% 4,63
Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,6756% 2,5134% 1,05
Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,6802% 2,5203% 1,05
Her cins, klastaki ve genişlikteki zeminde reglaj (anayol, kavşak ve bağlantı yollarında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0635% 0,0953% 0,04
Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, düz sahalarda ve şevlerde bitkisel toprak teşkili (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,1743% 0,2614% 0,11
Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 3,5719% 5,3578% 2,23
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında drenaj, kanalizasyon hendeği, duvar temeli, kutu menfez, gido, mahmuz, tabliyeli menfez, kemer menfez, menfez büzü, kafa hendekleri, topuk hendekleri, bilumum kanallar, taş dolgu ve tahkimat işleri (köprü temelleri hariç) temellerinin kazılması (Makine ile) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,6516% 2,4773% 1,03
Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) ve temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (Hazır Beton Harcı ile) (min. C16/20 beton sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,3798% 0,5697% 0,24
Hendeklerin betonla kaplanması (orta refüj, yarma ve yarma kafa hendekleri) (Hazır Beton Harcı ile) (min. C30/37 beton sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 2,0697% 3,1045% 1,29
Her Türlü İnşaaatta ( Kirişli Ve Kutu Menfezler, Köprüler ve Betonarme Kazık Hariç, Plak Ve Kompozit Menfezler Dahil) Kuruda Veya Suda her dozda demirli beton (Hazır beton harcı ile) (minimum C30/37 beton sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,4832% 0,7249% 0,3
Her Türlü Açıklıkta Altgeçit, Üst Geçit ve Kutu Menfezlerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (Hazır Beton Harcı İle) (Min. C30/37 Beton Sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 3,542% 5,3131% 2,21
İnşaat bünyesine giren ince ve kalın her ebat ve çaptaki nervürlü çelik zati bedeli (zayiat dahil), işbaşına nakli ve işçiliği(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 9,4699% 14,2048% 5,92
Ocak taşı ile moloz taş inşaatı ve gömme oluklu derz yapılması (hazır beton harcı veya beton santralinden) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 5,2997% 7,9495% 3,31
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,2792% 1,9188% 0,8
Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,7527% 1,1291% 0,47
Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini, iş başına nakli ve döşenmesi(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,2988% 0,4482% 0,19
Ø 300 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) Temini, Nakli ve Döşenmesi (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0073% 0,011% 0,01
Ø 400 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) Temini, Nakli ve Döşenmesi (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,4584% 0,6876% 0,29
Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0772% 0,1157% 0,05
Prefabrik beton parke imali, nakli ve yerine döşenmesi (6cm kalınlıkta)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,6033% 0,905% 0,38
Prefabrik beton bordür imali, nakli ve yerine döşenmesi (0,15x0,30)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,2551% 0,3826% 0,16
Prekast küçük tip (tip-1) düşüm oluğu yapılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0024% 0,0036% 0,01
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda ve su altında köprü temellerinin kazılması (makine ile)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,435% 0,6526% 0,27
Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (Hazır beton harcı ile) (minimum C30/37 beton sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,2068% 0,3102% 0,13
Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (Hazır beton harcı ile) (minimum C30/37 beton sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,5384% 0,8077% 0,33
Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (Hazır beton harcı ile) (minimum C16/20 beton sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0258% 0,0387% 0,02
Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (Hazır beton harcı ile) (minimum C30/37 beton sınıfında)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,5131% 2,2696% 0,95
Köprülerin öngerilmeli (önçekim-artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton (Hazır beton harcı ile) (minimum C40/50 beton sınıfında) (taşıma ve yerine koyma dahil) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,8439% 1,2658% 0,52
Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (toprakarme hariç) (her ebat ve kalınlıkta) (Hazır beton harcı ile) (minimum C30/37 beton sınıfında) (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0157% 0,0236% 0,01
Ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,0425% 0,0637% 0,03
Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,0683% 0,1025% 0,04
Köprülerde ve Sanat Yapılarında profilli demirden sıcak daldırma galvanizli yaya korkuluğu imali, yerine montajı ve nakli( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,225% 0,3375% 0,14
Köprülerde 0-80 mm boyuna hareket kapasiteli, sabit ankrajlı,kauçuk contalı, sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli, su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,112% 0,1681% 0,07
Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta tel, demet veya çubuk) ( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,7453% 1,118% 0,47
Neopren (Lastik) mesnet tertibatı (İçi çelik fretli)( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,0514% 0,0771% 0,03
Köprülerde Ø 200 mm çapında PVC boru temini ve döşenmesi( Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde ) 0,0274% 0,0412% 0,02
Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 4,2126% 6,3189% 2,62
Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 6,0324% 9,0485% 3,76
Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini (Birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,7802% 1,1703% 0,496. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.