T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

İdaremiz Elektrik Enerjisi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/621455
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kısım Elektrik Enerjisi Alımı 1 inci Kısım ANA HİZMET BİNAMIZ İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 2 nci Kısım DİĞER İDARİ BİRİM OFİSLERİMİZ İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1 inci Kısım ANA HİZMET BİNAMIZ İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI; 1-İdare Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Üniversiteler Mah. 1597 Cadde No:11 Çankaya/ANKARA Tesisat No: 4003297593 Tek zamanlı ticarethane A.G. (Alçak gerilim) 2 nci Kısım DİĞER İDARİ BİRİM OFİSLERİMİZ İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI; 1-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı-T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığı Adresi: Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:5 Çankaya/ANKARA Tesisat No: 4003529809 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 2-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Eskişehir Yolu Onuncu (10) Kilometre Lodumlu-Yenimahalle/ANKARA Tesisat No:4001617218 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 3-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev. No:3 A/18 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000921205 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 4-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/22 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002511336 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 5-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/28 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002249034 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 6- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/43 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4001740849 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 7- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/46 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000484985 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 8- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/47 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4001268446 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 9- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/54 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002907226 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 10- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/60 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000265235 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 11- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:8/63 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000062232 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 12- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/64 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002749271 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim)
c) Teslim tarihi : İhale dokümanın da belirtilen esaslar dahilinde tedarikçi mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 01.09.2022 tarihinden itibaren 12 (on iki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür. İŞİN BAŞLAMA TARİHİ:01.09.2022 Saat:00:00:01 İŞİN BİTİŞ TARİHİ:31.08.2023 Saat:24:00:00

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 19.07.2022 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin EPDK'nin yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren lisanslarından birini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurumlarına veya Özel sektörde yapılan Elektrik Enerjisi Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.