İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Belediyeler GAZİEMİR HAVA EĞİTİM YOLU TAŞIT ÜST GEÇİDİ YAPILMASI yapım işi
TAŞIT ÜST GEÇİDİ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GAZİEMİR HAVA EĞİTİM YOLU TAŞIT ÜST GEÇİDİ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/459099
1-İdarenin
a) Adresi : Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 3 Nolu Hol Oda No:3059 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322939283 - 2322934145
c) Elektronik Posta Adresi : yolyesilalanyapimihale@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
135 m uzunluğunda 5 açıklıklı TCDD hattı üzeri 1 adet taşıt köprüsü, yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziemir/İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.06.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/I grubu Köprü ve Viyadük işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Sıra No

İş Kalemi/İş Grubu YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ
MİNİMUM TEKLİF ORANI (%)

MAKSİMUM

TEKLİF

ORANI (%)

PUAN DEĞERLERİ (50 ÜZERİNDEN)

(50XA/B)

1 İŞ GRUBU-1 ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER 52 71 32
2 BFİ.008 BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM.LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ 8 11 6
3 BFİ.005 KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE ) 7 10 6
4 BFE.027 1×400ş/25 mm²,20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO, XLPE YALITKANLI,PVC DIS KILIFLI (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda) ve MONTAJI 6 8 4
5 BFE.024 150 MM HDD METODU İLE DELİK AÇILMASI (NOT-6) (YER ALTINA DÖŞENMESİ) 1 2 1
6 BFİ.007 BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM.LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ 1 2 1
Toplam 506. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 3 Nolu Hol Oda No:3059 - KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
Köprü Yapımı, tüm tretuvar imalatları ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Hafriyat, dolgu işleri, deplaseler, kazık imalatları, söküm işleri iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı nüshasında yayınlanarak 20 Şubat 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.