İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOO

İller Bankası Gökler (KÜTAHYA) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi yapım işi
İÇMESUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gökler (KÜTAHYA) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/183428
1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Gökler (KÜTAHYA) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Ø125-250mm çap aralığında PE-100 PN 10 ve duktil (C40) borular ile ?L=23.200m şebeke ana borusu, isale ve tahliye hat. döş., 1 ad. V=800m³ depo, mevcut kaptaj bölgesi iyileştirme imalatları, sanat yapıları ile mek., elek. İş. yap.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gökler (KÜTAHYA)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/III grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği"dir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Karlık Kaynağı Kaptaj Bölgesi Betonarme İyileştirme İmalatların Yapılması 0,7815% 1,0746% 1,1
Dış Çapı Ø 125 mm PE100 PN 10 Boru ile İsale Hattının Betonarme Gömlek İçerisinde Döşenmesi (Baş Bağlama Elektrofüzyon Kaynağı İle) 0,2806% 0,4811% 1
Dış Çapı Ø 140 mm PE100 PN 10 Boru ile İsale Hattının Beton Gömlek İçerisinde Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) 0,0668% 0,1145% 1
Mevcut Belediye Kaptajının Yıkılması 0,0042% 0,0058% 1
Toplama Odası ve Flatörlü Maslak Odası (V=10 m³) Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) 1,8234% 2,5071% 1
Dış Çapı Ø 250 mm PE100 PN 10 Boru ile İsale Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle) 5,2278% 8,9619% 1,1
Dış Çapı Ø 250 mm PE100 PN 10 Boru ile Şebeke Ana Boru Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kırmataş Malzeme İle) 0,2181% 0,374% 1,1
Dış Çapı Ø 250 mm PE100 PN 10 Boru İle İsale hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması 0,3666% 0,6285% 1
Hat Vana Odası Yapılması (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) 0,481% 0,6614% 1
Tahliye Odası Yapılması (Tip:T3) (PE-100 Boru ve Düktil Boru Hatları Üzerinde) (Temel kazısı ve Dolgusu dahil) 1,719% 2,3636% 1
Vantuz Odası Yapılması (Tip:V1) (PE-100 Boru ve Düktil Boru Hatları Üzerinde) (Temel kazısı ve Dolgusu dahil) 0,5936% 0,8163% 1
Vantuz Odası Yapılması (Tip:V2) (PE-100 Boru ve Düktil Boru Hatları Üzerinde) (Temel kazısı ve Dolgusu dahil) 0,6208% 0,8537% 1
Dolgu Tutucu Duvar Yapılması 0,0267% 0,0367% 1
Debimetre Odası Yapılması (2,30m X3,50m ebatlarında) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) 0,1744% 0,2398% 1
Debimetre Odası Yapılması (3,00m X 3,50m ebatlarında) (Temel Kazısı ve Dolgusu Dahil) 0,1942% 0,267% 1
Çapı Ø 250 mm Düktil (C40) Boru ile İsale Hattı Döşenmesi (Baş Bağlaması Muflu Geçmeli) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzeme İle) 21,5% 36,8572% 1,1
Çapı Ø 250 mm Düktil (C40) Boru İle İsale hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması 0,6467% 1,1087% 1
Çapı Ø 250 mm Düktil (C40) Boru İle İsale hattının Askıda Köprü Geçişinin Yapılması 0,1748% 0,2996% 1
Çapı Ø 200 mm Düktil (C40) Boru ile İsale Hattı Döşenmesi (Baş Bağlaması Muflu Geçmeli) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzeme İle) 11,6647% 19,9967% 1,1
Çapı Ø 200 mm Düktil (C40) Boru İle İsale hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması 0,4112% 0,7049% 1
Çapı Ø 400 mm çelik boru ile Yönlendirilebilir Yatay Delgi Yöntemi İle Karayolu Geçişinin Yapılması ve içerisinden Çapı Ø 200 mm Düktil (C40) Boru İle İsale Hattının geçirilmesi 0,2664% 0,3663% 1
Dış Çapı Ø 225 mm PE100 PN 10 Boru ile İsale ve Tahliye Hattı Döşenmesi (Baş Bağlama Alın Kaynağı İle) (Hendek Geri Dolgusu Kendi Malzemesi İle) 10,1622% 17,421% 1,1
Dış Çapı Ø 225 mm PE100 PN 10 Boru İle İsale hattının Beton Gömlekle Dere Geçişinin Yapılması 0,269% 0,4612% 1
DY1 (V=800 m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması (Serbest ve Temel Kazısı, Dolgusu Dahil) (Klor Binası Hariç) 8,0032% 11,0044% 1,1
2.63 M. Yüksekliğinde B.A. Direkli Galvaniz Kafes Teli İle Himaye Çiti Yapılması 0,9227% 1,2688% 1
DY1 (V=800 m³) Su Deposu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 1,2305% 1,8868% 1,15
Ø250 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Hat Vana Odası 1 (HVO1) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,1758% 0,2696% 1
Ø250 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Hat Vana Odası 2 (HVO2) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,1758% 0,2696% 1
Ø200 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Hat Vana Odası 4 (HVO4) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,1356% 0,2079% 1
Ø200 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Hat Vana Odası 5 (HVO5) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,1356% 0,2079% 1
Ø250 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Flatörlü Toplama Odası (V=10 m³; TO1) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,5886% 0,9025% 1
Ø250 mm PN40 Atü Hat Üzerinde Flatörlü Maslak (V=10 m³; M1) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,5886% 0,9025% 1
Ø225 mm PN10 Atü Hat Üzerinde Flatörlü Maslak (V=10 m³; M2, M3,M4, M5, M6) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 1,4638% 2,2446% 1
Debimetre Odası 1 (DO1) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,1687% 0,2587% 1
Debimetre Odası 2 (DO2) Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,2678% 0,4107% 1
DY1 Enerji Temini 0,1136% 0,1741% 1,15
DY1 Deposu-DO2 Debi Ölçüm Odası Elektrik İşleri (AG Ölçü- MCCDY1-RTUDY1 panosu, Güç-Kumanda-Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, DY1 Deposu-DO2 Debi Ölçüm Odası Aydınlatma İşleri) 0,1942% 0,2978% 1
DO-1 Debi Ölçüm Odası Elektrik İşleri (1KW GES Paket Sistemi-MCCDO1-RTUDO1 Panosu ve Aydınlatma, Güç-Kumanda-Sinyal Kabloları,Topraklama Tesisatı) 0,1705% 0,2615% 1
SCADA ve Otomasyon Sistemi (Ultrasonik Seviye Sensörü, Sensörlü güvenlik sistemi ,GSM Modem,Su kaçak sensörü dahil) 0,323% 0,4953% 16. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.