KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Karayolları (Gümüşhane) ve 103(Rize) Şube Şefliklerine Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Kmlerde Sanat Yapıları Yapılması
SANAT YAPILARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 101 (Gümüşhane) ve 103(Rize) Şube Şefliklerine Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Kmlerde Sanat Yapıları Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/250084
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 101 (Gümüşhane) ve 103(Rize) Şube Şefliklerine Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Kmlerde Sanat Yapıları Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
46.050 m³ kazı,7.570 m³ demirli beton, 940 m³ demirsiz beton, 28.500 m³ moloz taş inşaat, 618 ton çelik temini ve işçiliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 101. (Gümüşhane) ve 103.(Rize) Şube Şefliklerine Bağlı Devlet ve İl Yollarında
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.05.2021 - 12:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3'üncü maddesine istinaden " Sanat Yapıları Yapılması " işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 101.Şube Şefliğine (Gümüşhane) Bağlı Devlet ve İl Yolları ile 29-25 K.K.Nolu Yağmurdere İl Yolu Sel Has. Giderilmesi ve Trafik Güv. Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yap. Yapılması işi
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 7,39% 11,05% 4,5
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli 1,18% 1,77% 1
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Karmiks ile yapılan C16/20 Beton Harcı ile)(Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası , nakli,kum-çakılın yıkanması ve nakli dahil) 1,87% 2,8% 1
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (300 Dozlu) (Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası ve nakli,kumun yıkanması ve nakli,taş nakli dahil) 49,62% 74,43% 31
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 3,93% 5,9% 2,5
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil) 5,74% 8,6% 3,5
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil) 2,54% 3,81% 1,5
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 5,21% 7,81% 3
Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi(Boru nakli dahil) 0,57% 0,85% 0,5
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) 1,08% 1,62% 0,5
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 cm.kalınlıkta)(Herşey dahil) 0,74% 1,11% 0,5
Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.(Herşey dahil) 0,19% 0,28% 0,5


2.KISIM Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 101.Şube Şefliğine (Gümüşhane) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 4,83% 7,24% 3
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 0,84% 1,26% 0,5
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli 1,64% 2,46% 1
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (300 Dozlu) (Çimento zati bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, muhafazası ve nakli, kumun yıkanması ve nakli, taş nakli dahil) 23,64% 35,46% 15
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 13,5% 20,2% 8,5
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil) 26,04% 39,06% 16
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil) 0,44% 0,66% 0,5
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil) 3,31% 4,96% 2
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 4,97% 7,45% 3
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) 0,51% 0,77% 0,5


3.KISIM Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 103.Şube Şefliğine (Rize) Bağlı (53-04) ile (53-05) K.K.Nolu İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 3,09% 4,63% 2
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli 1,05% 1,55% 1
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 0,91% 1,36% 0,5
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil) 0,55% 0,82% 0,5
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 24,72% 37,07% 15
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil) 37,05% 55,58% 23
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil) 6,18% 9,27% 4
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 5,87% 8,8% 4


4.KISIM Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 103.Şube Şefliğine (RİZE) Bağlı (010-23) ve (53-02) K.K.Nolu Devlet ve İl Yollarında Sel Has. Giderilmesi ve Trafik Güv. Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması işi
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 7,94% 11,91% 5
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 cm.kalınlıkta)(Herşey dahil) 0,33% 0,49% 0,3
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) 0,67% 1,01% 0,4
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli 0,57% 0,85% 0,4
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 0,86% 1,29% 0,5
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (300 Dozlu) (Çimento zati bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, muhafazası ve nakli, kumun yıkanması ve nakli, taş nakli dahil) 61,27% 91,91% 38
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil) 0,22% 0,33% 0,2
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil) 2,83% 4,24% 2
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 4,75% 7,12% 3
Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi(Boru nakli dahil) 0,31% 0,47% 0,2


5.KISIM Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 103.Şube Şefliğine (Rize) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 2,97% 4,46% 2
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 0,77% 1,15% 0,5
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 25,91% 38,87% 16,2
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil) 48,98% 74,97% 31
Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi(Boru nakli dahil) 0,12% 0,17% 0,1
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) 0,27% 0,4% 0,2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürl