ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK H

Güvenlik Hizmetleri GÜVENLİK SİSTEMİ (KAMERA VE ALTYAPI) MALZEMELERİ ALIMI VE MONTAJI
GÜVENLİK SİSTEMİ (KAMERA VE ALTYAPI) MALZEMELERİ ALIMI VE MONTAJI
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Güvenlik Sistemi (Kamera ve Altyapı) Malzemeleri Alımı ve Montajı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/745010
1-İdarenin
a) Adı : ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Paşabağı Mah. Adalet Cad.Konak Plaza 17/2 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143185100 - 4143152224
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Güvenlik Sistemi (Kamera ve Altyapı) Malzemeleri Alımı ve Montajı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
9 Kalem Güvenlik Sistemi (Kamera ve Altyapı) Malzemeleri Alımı ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şanlıurfa Merkez İlçelerde Bulunan Aşağıda Yazılı Olan Kadın Destek Merkezleri: 1-Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi 2-Süleymaniye Meslek Edindirme Merkezi 3-Hayat-i Harrani Kadın Destek Merkezi 4-Topdağı Kadın Destek Merkezi 5-TOKİ Kadın Destek Merkezi 6-Mehmet Akif Ersoy El Sanatları Merkezi 7-Eyüpkent El Sanatları Merkezi 8-Hızmalı Kadın Bilgi Kültür Sanat Evi 9-Karaköprü Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezi 10-Bahçelievler Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezi 11-Yenişehir Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi 12-Onikiler Kadın Destek Merkezi 13-Yenice Kadın Destek Merkezi 14-Süleymaniye Toplum Merkezi 15-Şairnabi Kadın Destek Merkezi 16-Karakoyunlu Kadın Destek Merkezi 17-Kendirci Kadın Destek Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malzemeler, 30 takvim günü içerisinde teslim edilip montajları yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Paşabağı Mah. Adalet Cad.Konak Plaza 17/2 63100 - HALİLİYE / ŞANLIURFA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.