AYBASTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Malzemeleri HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
AYBASTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Yol Kaplaması İçin 1500 m3 C25 Hazır Beton Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/395843
1-İdarenin
a) Adresi : Esenli Mahallesi Hükümet Caddesi No:2 52500 AYBASTI/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4527141175 - 4527141003
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@aybasti.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1500 M3 C25 HAZIR BETON ALINMASI VE UYGULAMA YERİNDE TESLİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : UZUNDERE MAHALLESİ HİSARCIK MAHALLESİ ALACALAR MAHALLESİ ÇAKIRLI MAHALLESİ BEŞTAM MAHALLESİ ORTAKÖY MAHALLESİ ZAFERİMİLLİ MAHALLESİ KUTLULAR MAHALLESİ SEFALIK MAHALLESİ SARIYAR MAHALLESİ ESENLİ MAHALLESİ PELİTÖZÜ MAHALLESİ TOYGAR MAHALLESİ ARMUTLU MAHALLESİ
c) Teslim tarihleri : 20/08/2021 - 20/12/2021 arasında tamamlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AYBASTI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 09.08.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Temin edilecek C25 Hazır Beton için her bir Mikserden yöntemine uygun olarak alınacak numunelerin 7 gün ve 28 günlük kırım raporu sonuçları.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Hazır Beton Alımı

Yol Malzemesi Alımı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYBASTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.