İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOO

İller Bankası İller Bankası AŞ Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İller Bankası AŞ Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/621795
1-İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bodrum kat + zemin kat + 4 kattan oluşan ve yapı inşaat alanı 6690 m² olan 1 adet Hizmet Binası ile 19 m² tek katlı 1 adet Güvenlik Kulübesi Binasını ve çevre düzenlemesini kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuklu (Konya)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.11.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” ile “Fiyat Dışı Unsur Puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP:95 PUAN)Teklif fiyatı puanlaması 95 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dâhil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 95 puan alacaktır.Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFsd x 95) / TF formülü ile

Sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TF x 95) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır.Bu formüllerde;

TFP: Teklif puanı,

TFsd: Sınır değer hesabına dâhil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP:5 PUAN)İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %80’inden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş B III. Grubu Üstyapı (Bina) İşlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**)B III.: “B III. Grubu Üstyapı (Bina) İşleri”

B III. Grubu Üstyapı (Bina) İşlerinden, İş Deneyimi Belge Sayısı

Puan
0 ise 0
1 ve daha fazlası ise 5
puan alacaktır.(*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi dışında, Fiyat Dışı Unsur Puanı için sunulacak olan iş deneyim belgesi, B III. işlerini içeriyor ise Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) 5 (beş) puan olarak dikkate alınacaktır.(**) Ancak sunulan iş deneyim belgesi, B III. işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla B III. işlerine ait kısmının teklif bedelinin %80’inden az olmamak şartını sağlaması halinde de Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) 5 (beş) puan olarak dikkate alınacaktır.Ortak girişimlerde, pilot ortak teklif bedelinin %80’inden az, özel ortak ise teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere B III. Grubu İşlerini içeren iş deneyim belgesi sunması halinde Fiyat Dışı Unsur Puanı verilecektir.! Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) için sunulan veya dikkate alınan iş deneyim belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan isteklilere FDUP olarak 0(sıfır) puan verilecektir.! İsteklinin Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) için vereceği iş deneyim belgesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

A.3. Değerlendirme puanı (DP):Değerlendirme puanı, Teklif Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanı toplamıdır.

DP = TFP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.