İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y

İnşaat Malzemeleri İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Muhtelif İnşaat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/351417
1-İdarenin
a) Adresi : YENİ ŞEHİR MAHALLESİ KARDEŞLER 7/1 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462191398 - 0 346 219 16 78
c) Elektronik Posta Adresi : imid@sivas.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
121 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisl-Eğriköprü Mahallesi Üniversite TOKİ-Merkez-SİVAS
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacak ve teslimat 90 takvim günü içinde peyder pey yapılacaktır. Yükleniciye sözleşme imzaladığı tarihte, İdare tarafından öncelik sıralaması yapılmış olan sipariş listesi verilecek ve teslimat sipariş listesinde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1 SİVAS
b) Tarihi ve saati : 13.07.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1 SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Sıra No
Açıklama
Birimi
Miktarı
1
Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)
metreküp
87
2
Portland Çimentosu (Torbalı)
ton
23
3
Yatay Delikli LD Birim Tuğla (190x85x190 mm )
adet
40.300
4
Yatay Delikli LD Birim Tuğla (190x135x190 mm )
adet
1.800
5
Polietilen Köpük (2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m³ yoğunlukta )
metrekare
2.852
6
Laminat Yer Kaplaması (AC4 Sınıf 32)
metrekare
2.988
7
Karo Yapıştırıcı (Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış )
kilogram
340
8
Karo Yapıştırıcı (Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış )
kilogram
1.800
9
Derz Dolgusu (Çimento esaslı, standart performanslı)
kilogram
214
10
Yer Karosu (Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli 30x30 cm - 33x33 cm anma ebatlarında)
metrekare
90
11
Duvar Karosu (Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, Renkli, 20x60 Cm - 30x60 Cm - 33x60 Cm Anma Ebatlarında)
metrekare
477
12
Zımpara Kağıdı (A4 Ebadında)
adet
14.810
13
Su Bazlı Yarı Mat İç Cephe Boyası
kilogram
2.523
14
Saf Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası
kilogram
659
15
Su Bazlı Boya Astarı
kilogram
2.222
16
Su Bazlı İç Cephe Macunu
kilogram
4.416
17
Naturel-Mat Eloksallı Isı Yalıtımlı Alüminyum Profil
kilogram
231
18
Kalsiyum Kireci CL 70S Sönmüş Toz Kireç (Torbalı)
ton
1,28
19
Metal Takviyeli Kurşunsuz Sert PVC Doğrama Profili (Hammaddesi Kurşun İhtiva Etmeyen)
kilogram
35
20
Metal Takviyesiz Kurşunsuz Sert PVC Doğrama Profilli (Hammaddesi Kurşun İhtiva Etmeyen)
kilogram
4
21
Plastik ve Alüminyum Doğramalarda Kullanılan Epdm Kauçuk, Neopren Veya Tpe İzolasyon ve Cam Conta ve Fitilleri
kilogram
25
22
Tezgah Altı veya Üstü Oval Lavabo (40x50 Cm)
adet
48
23
Batarya veya Sifon (Birinci Sınıf)
takım
48
24
Fayans Camlaşmış Çini (Plastik Sifonlu Pikten Takriben 50x60 Cm Ekstra Sınıf)
adet
23
25
Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela Ve Tesisatı (35 X 55 Cm)
takım
21
26
Bir Gözlü Damlalıksız Eviye (Paslanmaz Çelik Takriben 50x50x15 Cm)
adet
22
27
Bataryalı veya Bir Gözü Eviye Tesisatı
adet
22
28
1/2" Uzun Musluk (Süzgeçli Rozet Dahil)
adet
42
29
Çift Kumandalı, Duvardan Çıkışlı Banyo Bataryası
adet
21
30
Fayans Sabunluk (Kollu ,Takriben 16x16 Cm)
adet
48
31
Kağıtlık (Fayans, 16x16 Cm)
adet
23
32
İtfaiye Bağlantı Ağzı
adet
1
33
Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası (Elektrik Motorlu ,Anma Debisi 12 M³/H, Anma Basma Yüksekliği 80 Mss)
adet
1
34
Soğuk Su Sayacı (20 Ø Mm (3/4") Vidalı Soğuk Su Sayaçları)
adet
22
35
Soğuk Su Sayacı (50 Ø Mm Flanşlı Soğuk Su Sayaçları)
adet
1
36
10,0 M³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu
adet
1
37
İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor (Debi-M³/H: 0-10 Basınç-Mss: 30-60)
adet
1
38
Kollektör Borusu Galvanizli (80 Ø Mm (3"))
metre
4
39
50 Ø Mm, Kollektör Ağzı: Galvanizli Manşon
adet
2
40
Panel Radyatör (Tip 22) 600
metre
152
41
Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatör (Eksenler Arası Mesafe (Mm): 600-700 Yükseklik (Mm): 1.000)
adet
21
42
Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre)
adet
22
43
15 Ø Mm (1/2"), Düz Tip Radyatör Musluğu
adet
158
44
15 Ø Mm (1/2"), Düz Tip Termostatlı Radyatör Musluğu
adet
158
45
Kollektör Ağızlıkları (Ağız Çapı 50 Ø Mm)
adet
4
46
8 Atmosfer İşletme Basıncında: 150 Litre, Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu
adet
1
47
Dikişli Siyah Boru 1"
metre
268
48
Dikişli Siyah Boru (1 1/4")
metre
160
49
Dikişli Siyah Boru 1 1/2"
metre
99
50
Dikişli Siyah Boru 2"
metre
120
51
Dikişli Siyah Boru (3") (Bina İçinde Kaynaklı, %25 Eklenmiş)
metre
30
52
Dikişli Galvanizli Boru (1") (Bina İçinde Vidalı, %30 Eklenmiş)
metre
44
53
Dikişli Galvanizli Boru (1 1/4") (Bina İçinde Vidalı, %30 Eklenmiş)
metre
39
54
Dikişli Galvanizli Boru (1 1/2") (Bina İçinde Vidalı, %30 Eklenmiş)
metre
30,2
55
Dikişli Galvanizli Boru (2")
metre
110
56
Pn 20 Polipropilen Temiz Su Boru 1/2" 20/3,4 Mm Polipropilen Temiz Su Boruları (Bina İçinde Fizyoterm Kaynak Ve Vidalı, %45 Eklenmiş)
metre
605
57
Pn 20 Polipropilen Temiz Su Boru 3/4" 25/4,2 Mm Polipropilen Temiz Su Boruları (Bina İçinde Fizyoterm Kaynak Ve Vidalı, %45 Eklenmiş)
metre
484
58
Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 75-70 Mm, Et Kalınlığı 3 Mm) (Montaj Malzemesi Bedeli, %35 Eklenmiş)
metre
231
59
Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 100-110 Mm, Et Kalınlığı 3 Mm) (Montaj Malzemesi Bedeli, %35 Eklenmiş)
metre
346
60
Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 125 Mm, Et Kalınlığı 3,2 Mm) (Montaj Malzemesi Bedeli, %35 Eklenmiş)
metre
55
61
Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 160-150 Mm, Et Kalınlığı 3,2 Mm) (Montaj Malzemesi Bedeli, %35 Eklenmiş)
metre
66
62
PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 Mm (10 Bar), (Bina İçinde, %25 Eklenmiş)
metre
3.300
63
4 Çıkışlı, Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör
adet
1
64
5 Çıkışlı, Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör
adet
1
65
7 Çıkışlı, Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör
adet
19
66
8 Çıkışlı, Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör
adet
2
67
20 Ø Mm (3/4") Vidalı, Pirinç Preste İmal Edilmiş Teflon Contalı, Tam Geçişli, Doğalgaz Küresel Vanası
adet
45
68
25 Ø Mm (1") Vidalı, Pirinç Preste İmal Edilmiş Teflon Contalı, Tam Geçişli, Doğalgaz Küresel Vanası
adet
29
69
32 Ø Mm (1 1/4") Vidalı, Pirinç Preste İmal Edilmiş Teflon Contalı, Tam Geçişli, Doğalgaz Küresel Vanası
adet
5
70
50 Ø Mm (2") Vidalı, Pirinç Preste İmal Edilmiş Teflon Contalı, Tam Geçişli, Doğalgaz Küresel Vanaları
adet
4
71
DN 50 (2'') Vidalı, Filtreli Regülatör 1bar'a Kadar
adet
1
72
Debi M³/H (9-12) Basınç Mss (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak Rotorlu Düz Boruya Takılabilen Sirkülasyon Pompası
adet
2
73
50 Ø Mm Vidalı Veya Flanşlı, Pislik Tutucu, PN-16,Buhar Ve Kızgın Su İçin, Gövdesi Pik Döküm Ø=65 Den Büyük Çaplar Laterna Takviyeli İç Süzgeci Paslanmaz Çelik, Vidalı Veya Flanşlı
adet
1
74
50 Ø Mm, (2") Vidalı Veya Flanşlı, Döküm Gövdeli, Vidalı Veya Flanşlı, Geri Tepme Ventili (Sıcak ve Soğuk Su İçin)
adet
1
75
Boru Dış Çapı (1") 33 Ø Mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 50 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
88
76
Boru Dış Çapı (1") 33 Ø Mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
120
77
Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø Mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 25 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
77
78
Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø Mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 25 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
55
79
Boru Dış Çapı (2") 60 Ø Mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 25 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
55
80
(3") 89 Ø Mm 25 Mm, Cam Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı
metre
27
81
Plastikten 15x15 Cm. Ø 70 Çıkışlı Yer Süzgeçi
adet
25
82
Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı
adet
5
83
Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı
adet
5
84
Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli
adet
1
85
Topraklama Kazığı
adet
4
86
Önden Kapaklı Pano, Özel Sac Panolar
adet
1
87
Sıva Üstü Sac Tablo (0,20-0,30 M²'Ye kadar (0,30 M² Dahil))
adet
21
88
Sıva Üstü Sac Tablo (0,40-0,50 M²'Ye kadar (0,50 M² Dahil))
adet
2
89
Kompakt Tip Termik ve Manyetik Koruyuculu Şalter (4x200 A'e Kadar Icu: 50 Ka, I1 (0,8-1) In, 4 Kutuplu, 400 V AC'de En Az Icu: 50 Ka, Termik Koruma Ayarlı, Manyetik Koruma Sabit)
adet
1
90
Kaçak Akım Koruma Şalteri (4x25 A'e kadar (30 Ma))
adet
21
91
Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (3x80 A'den 3x250 A'e Kadar (Trifaze) 30-500 Ma)
adet
1
92
Üç Fazlı 16 A'e kadar (3 Ka), Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 Ka Kesme Kapasiteli)
adet
1
93
16 A'e kadar (6 Ka), Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 Ka Kesme Kapasiteli)
adet
167
94
Üç Fazlı 40 A'e Kadar (10 Ka), Anahtarlı Otomatik Sigorta (10 Ka Kesme Kapasiteli)
adet
42
95
Yeraltı Kablo Kofresi (3x200 A'e kadar)
adet
1
96
16-20 Mm PVC Boru
metre
2.500
97
Sıva Üstü, Min. 60x60 Ebatlarında LED Li Tavan Armatür (Işık Akısı En Az 3300 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 100 Lm/W Olan)
adet
68
98
Çift Duylu, En Az IP 40 Koruma Sınıflı (360º Hareket Sensörlü Tavan Tipi), Hareket Sensörlü Armatür
adet
30
99
Gömme Normal Anahtar
adet
100
100
Gömme Komütatör Anahtar
adet
65
101
Gömme Topraklı Priz
adet
386
102
Tekli Buton Kutusu
adet
1
103
Telefon Prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 Kontaklı) (22,5x45 Mm)
adet
63
104
Elektrik Motoru (0,75 Kw'a kadar, Üç Fazlı, 1.500 Devir/Dakika)
adet
3
105
2x2.5 Mm², Kurşunsuz PVC İzoleli Kablolar ile Besleme Hattı Tesisi (NHXMH, En Az 300/500 V)
metre
4.500
106
2x1.5 Mm², Kurşunsuz PVC İzoleli Kablolar ile Besleme Hattı Tesisi (NHXMH, En Az 300/500 V)
metre
3.250
107
3x2.5 Mm², Kurşunsuz PVC İzoleli Kablolar ile Besleme Hattı Tesisi (NHXMH, En Az 300/500 V)
metre
8.200
108
3x1.5 Mm², Kurşunsuz PVC İzoleli Kablolar ile Besleme Hattı Tesisi (NHXMH, En Az 300/500 V)
metre
6.500
109
3x95+50 Mm², 1 Kv Yer Altı Kabloları ile Kolon ve Besleme Hattı Tesisi (N2XH, 0,6/1 Kv)
metre
50
110
4x6 Mm², 1 Kv Yer Altı Kabloları ile Kolon ve Besleme Hattı Tesisi (N2XH, 0,6/1 Kv)
metre
300
111
1x6 Mm², 1 Kv Yer Altı Kabloları ile Kolon ve Besleme Hattı Tesisi (N2XH, 0,6/1 Kv)
metre
300
112
Telefon Dağıtım Kutusu (30 Çifte Kadar)
adet
1
113
Televizyon Sortisi
adet
126
114
17 Elemanlı Anten
adet
1
115
Duofon Merkezi (24 Aboneli Merkez)
adet
1
116
Ftp Cat 6 Kablo
metre
840
117
8 W Led Armatür
adet
280
118
Askı Takımı
adet
280
119
Laminant Kaplamalı Kapı Kanadı Kasa ve Pervazı
adet
292
120
Mutfak Dolabı
adet
196
121
Mermeritten Mutfak Tezgahı
metrekare
98
Okas Kodu
Okas Açıklaması
44111000
İnşaat malzemeleri