ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜA

Güvenlik Hizmetleri KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in ihtiyacı Kamera ve Güvenlik Sistemi Kurulumu, Güncellenmesi ve Yenilenmesi İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/759112
1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 03122955444 - 03122197905
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in ihtiyacı Kamera ve Güvenlik Sistemi Kurulumu, Güncellenmesi ve Yenilenmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
177 kalemde, Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in kapalı devre kamera ve güvenlik sisteminin güncellenme ve yenilenmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kiğı HES'in ambarı veya ilgili İşletme Müdürlüğü'nce Santral içinde gösterilecek yerdir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günü olup, ayrıntıları teknik şartnamede düzenlenmiştir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. km. No:166 A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu) Çankaya / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, ihale konusu iş için servis, bakım ve onarım hizmetlerini verebilecekleri Türkiye'de yerleşik teknik servis bilgi ve adresini/adreslerini teklif ekinde sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif ettikleri kameralar, NVR cihazı, monitör, klima ve kesintisiz güç kaynağına ait marka-model ve teknik özelliklerini belirten dokümanları Türkçe olarak teklif ekinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
IP tabanlı kapalı devre kamera (CCTV) güvenlik altyapısı kurulumu ve devreye alınması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


DÜZELTME İLANI

KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/759112
1- İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03122955444 - 3122197905
c) Elektronik posta adresi : belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 29.11.2021 - 4494
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : -
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İlanın "İhale konusu mal alımın" başlıklı 2. maddesinin Niteliği, türü ve miktarı başlıklı (b) bendinde değişikliğe gidilmiştir.

ESKİ HALİ:

b) Niteliği, türü ve miktarı: 177 kalemde, Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in kapalı devre kamera ve güvenlik sisteminin güncellenme ve yenilenmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.YENİ HALİ:

b) Niteliği, türü ve miktarı: 176 kalemde, Atatürk HES İşletme Müdürlüğü, Ilısu HES İşletme Müdürlüğü ve Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in kapalı devre kamera ve güvenlik sisteminin güncellenme ve yenilenmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Alım konusu malın kalem sayısı değişmiştir. Bu nedenle düzeltme ilanına başvurulmaktadır.