PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞ

T.C. Karayolları Karayolları 13Bölge (Antalya) Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Tesis Edilmesi İşi yapım işi
KARAYOLLARI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ TESİS EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 13Bölge (Antalya) Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Tesis Edilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/232253
1-İdarenin
a) Adı : PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 312 449 81 00 - 312 449 71 20 - 0312 449 71 23
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 13Bölge (Antalya) Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Tesis Edilmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
72 adet iş kaleminde Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezine görüntüleme, ses ve otomasyon sistemleri tesis edilmesi ve bu Merkezde bulunan Kontrol Odasının tasarımın ve kurulumunun yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan E/I Grubu” işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Diplomaları İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12,5 mm. KALINL. TEK KAT YANG. VE SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVH. KULL.ASMA TAVAN YAP. 0,097% 0,15% 0,1
MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12,5 mm. KALINL. DAĞINIK DELİKLİ ALÇI DUVAR LEVH. KULL.ASMA TAVAN YAP. 0,093% 0,15% 0,1
MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12,5 mm. KALINL. TEK KAT YANG. VE SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVH. KULL.ASMA TAVAN ALIN YAPILMASI (50 CM VE ALTI) 0,11% 0,17% 0,1
TEKERLEKLİ ALÜMİNYUM MOBİL İSKELE TEMİNİ VE MONTAJI 0,64% 0,98% 0,4
KONUŞMA KÜRSÜSÜ 0,69% 1,06% 0,4
ÇALIŞMA TEZGAHI EVİYELİ, PRES BASKILI 600 MM ENİNDE 0,05% 0,08% 0,1
PASLANMAZ ÇELİK EVİYE, PRES BASKILI 40X40X25 CM 0,0052% 0,0079% 0,1
ÇEKMECE İLAVESİ AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni 0,014% 0,021% 0,1
DOLAP İLAVESİ (PASLANMAZ ÇELİK) 600 MM 0,036% 0,054% 0,1
60X60 CM ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ, HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, MAT, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLIDÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) 0,051% 0,078% 0,1
AC4 SINIF 32 LAMİNAT YER KAPLAMASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (SÜPÜRGELİK DAHİL) 0,06% 0,092% 0,1
KONTROL ÜNİTESİ SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI 14,1% 22% 8,5
70” DLP DUVAR EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI 33,2% 51% 21,6
55” LED LCD EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI 0,13% 0,2% 0,1
86” İNTERAKTİF LED EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI 0,43% 0,65% 0,2
OPERATÖR İŞ İSTASYONU TEMİNİ VE MONTAJI 2,02% 3,1% 1,3
OPERATÖR İŞ İSTASYONU MONİTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,23% 0,35% 0,1
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEMİNİ 0,43% 0,66% 0,3
DİJİTAL MİKSER TEMİNİ VE MONTAJI 0,1% 0,16% 0,1
KOLON TİPİ HOPARLÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,12% 0,18% 0,1
TAVAN TİPİ HOPARLÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,034% 0,052% 0,1
AMPLİFİKATÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,15% 0,23% 0,1
MASA TİPİ MİKROFON TEMİNİ VE MONTAJI 0,12% 0,19% 0,1
UHF YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON SETİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,081% 0,125% 0,1
OTOMASYON KONTROL ÜNİTESİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,26% 0,4% 0,1
8 KANAL RÖLE MODÜLÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,026% 0,04% 0,1
DİMMER MODÜLÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,085% 0,13% 0,1
IR PROBE TEMİNİ VE MONTAJI 0,009% 0,014% 0,1
TABLET PC VE AKSESUARLARI TEMİNİ 0,1% 0,15% 0,1
UYDU DEKODERİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,0042% 0,0064% 0,1
48 PORT GÖRÜNTÜ ANAHTARI TEMİNİ VE MONTAJI 0,81% 1,25% 0,5
ACCESS POİNT TEMİNİ VE MONTAJI 0,11% 0,16% 0,1
42U 19" RAK KABİNET TEMİNİ VE MONTAJI 0,041% 0,063% 0,1
KABLOSUZ SUNUM SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI 0,2% 0,3% 0,1
48 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL 0,042% 0,064% 0,1
ÜRÜNE AİT AKSESUAR 20U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ 0,0025% 0,0038% 0,1
KONTROL ODASI YAN DUVARLARI AKUSTİK KUMAŞ KAPLI DUVAR PANELİ UYGULAMASI 1,13% 1,72% 0,7
KONTROL ODASI YAN DUVARLARI CNC KESİM KGM LOGOSU UYGULAMASI 0,22% 0,34% 0,1
KONTROL ODASI YAN VE ARKA DUVARLARI ÖZEL ÜRETİM IŞIK KUTUSU UYGULAMASI 0,53% 0,81% 0,3
KONTROL ODASI KOLON (LAKE) VE KEMER KAPLAMASI 0,79% 1,2% 0,5
KONTROL ODASI ÇALIŞMA KOLTUĞU 0,54% 0,83% 0,3
KONTROL ODASI OPERATÖR ÇALIŞMA MASASI 0,73% 1,11% 0,4
KONTROL ODASI SÜPERVİZÖR ÇALIŞMA MASASI 0,19% 0,29% 0,1
KONTROL ODASI MONİTÖR ASKI KOLU (2 MONİTÖR TAŞIMALI) 0,15% 0,22% 0,1
KONTROL ODASI YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME (ALIN IŞIK KUTULARI DAHİL) 2,1% 3,18% 1,3
KONTROL ODASI KARO HALI 1,17% 1,8% 0,7
KONTROL ODASI SÜPÜRGELİK 0,055% 0,084% 0,1
KONTROL ODASI EKRAN DUVARI KAPLAMASI 2,5% 3,83% 1,6
KONTROL ODASI ÖZEL ÜRETİM TAVAN IŞIK KUTULARI 4,48% 6,86% 2,9
KONTROL ODASI LED SPOT AYDINLATMALAR 0,29% 0,44% 0,2
KLİMA (EKRAN ARKASI DUVAR TİPİ) 0,47% 0,72% 0,3
YIKIM KIRIM VE MOLOZ ATIMI 0,92% 1,4% 0,6
ELEKTRİK VE KABLOLAMA İŞLERİ 2,95% 4,53% 1,9
ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN TAM GÜVENLİKLİ, TAVANLAR İÇİN İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21,50M ARASI) 0,16% 0,24% 0,1
CAM YÜNÜ İLE ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM-POLYESTER LAMİNASYONLU TAM ESNEK (FLEXİBLE) İZOLELİ HAVA KANALLARI 0,036% 0,055% 0,1
DÖRT SLOTLU LİNEER ANEMOSTAD DİFUZÖR 0,054% 0,083% 0,1
EN GENİŞ KENARI 2490 MM.YE KADAR OLANLARDA 1,00 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI 0,03% 0,044% 0,1
PERLİTLİ SIVA ALÇISI VE SATEN ALÇI İLE KAPLAMA YAPILMASI (BETON, TUĞLA DUVAR VB. YÜZEYLERE) 0,051% 0,078% 0,1
PERLİTLİ SIVA ALÇISI VE SATEN ALÇI HARÇLARININ KARIŞIMI İLE ORTALAMA 5 MM KALINLIKTA DÜZELTME SIVASI YAPILMASI(KABA SIVA, BRÜT BETON YÜZEYLER, PERLİTLİ ALÇI YÜZEYLER VB. YÜZEYLERE) 0,12% 0,18% 0,1
SATEN ALÇI KAPLAMASI YAPILMASI (ORTALAMA 1 MM KALINLIK) 0,066% 0,1% 0,1
BRÜT BETON YÜZEYLERİN ALÇI VEYA SIVAYA HAZIRLANMASI (İÇ CEPHE) 0,15% 0,22% 0,1
ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) 0,25% 0,39% 0,1
SATEN ALÇILI VE ALÇIPANEL YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) 0,044% 0,067% 0,1
AYARLANABİLİR ALÜMİNYUM KAPI KASASI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI 0,02% 0,03% 0,1
GÖMME SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (GENİŞ VE DAR TİP) (AHŞAP, METAL. PLASTİK) 0,0027% 0,0041% 0,1
KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI) (AHŞAP, METAL, PLASTİK) 0,0011% 0,0017% 0,1
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI 0,0002% 0,0003% 0,1
LAMİNAT KAPLAMALI KAPI KASASI YAPILMASI VE YERİNE TAKILMASI 0,097% 0,15% 0,1
TEK PROF.-60 CM AKS ARAL.12.5 MM+12.5MM ÇİFT KAT ALÇI DUV.LEVH.TEK İSK.T.YÜNÜ LEVHA DOLG. BÖL. DUV. 0,21% 0,32% 0,1
ALÇI LEVHA İLE TEK İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR YAPILMASI (TEK DUVAR C 50 PROFİL - 40 CM AKS ARALIĞI) (12,5 MM TEK KAT YANGINA DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA İLE) 0,11% 0,17% 0,1
DEMİR YÜZEYLERE KOROZYONA KARŞI İKİ KAT BOYA YAPILMASI 0,032% 0,05% 0,1
LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 0,0055% 0,0084% 0,16. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.