GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU Dİ

İnşaat Malzemeleri KARE PROFİL, DKP BORU VE LAMA DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR

KARE PROFİL, DKP BORU VE LAMA DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Kare Profil, DKP Boru ve Lama Demiri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/347212
1-İdarenin
a) Adresi : Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 16600 Gemlik/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 224 524 88 13 - 224 524 88 13
c) Elektronik Posta Adresi : gemlik.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
40 mm. x 40 mm. x 1,5 mm. Kare Profil 6048 metre, 40 mm. x 40 mm. x 2 mm. Kare Profil 6048 metre, 21 mm. x 1,5 mm. DKP Boru 15.176 metre, 60 mm. x 10 mm. Lama Demiri 3.500 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Demir Atölyesine.
c) Teslim tarihi : İdare ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde mal alımına başlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA.
b) Tarihi ve saati : 07.07.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Satın Alma Birimi, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.