ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat Malzemeleri KİLİTLİ PARKE TAŞ, BORDÜR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

KİLİTLİ PARKE TAŞ, BORDÜR VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilitli Parke taş, Bordür ve Hazır Beton alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/471124
1-İdarenin
a) Adresi : SELÇUK MAHALLESİ HÜKÜMET MEYDANI 31 42920 ÇELTİK/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328712204 - 3328712014
c) Elektronik Posta Adresi : celtikbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8' lik Kilitlki Parke Taş 110.000 metre kare, 6lık Kilitli Parke Taş 18.000 metrekare, 10*20*50 Ebatlarında Bordür 16.000 metre, C20/25 Hazır Beton 3.000 metreküp ve Çimento (Torbalı) 500 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖSTRECEĞİ STOK ALANINA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 6 aydır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SELÇUK MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO:10 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:1 BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 13.06.2022 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

Aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

Aday veya istekli adına düzenlenen Yerli Malı veya Teknolojik ürünbelgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALIMI YAPILACAK 10*20*50 CM EBATLARINDAKİ BETON BORDÜR İÇİN TS 436 EN 1340-KİLİTLİ PARKE TAŞ İÇİN TS 2824 EN 1338, C 20/25 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1) STANDARTLARINDA UYGUNLUK BELGESİ SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SELÇUK MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO:10 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 Satın Alma Hizmetleri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.