SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ

Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAALİ ABİDİN SERHOŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ WC ONARIMI İŞİ yapım işi
KOCAALİ ABİDİN SERHOŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ WC ONARIMI İŞİ
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KOCAALİ ABİDİN SERHOŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ WC ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/264215
1-İdarenin
a) Adresi : Camili Mahallesi Resmi Daireler Kampüsü B Blok 54200 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642513619 - 2642513619
c) Elektronik Posta Adresi : insaat54@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
810 METRE KARE YAPI ALANLI KOCAALİ ABİDİN SERHOŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ WC ONARIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kocaali / SAKARYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Camili Mahallesi Resmi Daireler Kampüsü B Blok
b) Tarihi ve saati : 21.05.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" metninde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER listesinde III. GRUP İŞLER kısmındaki işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği veya mimarlık fakültesi diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


46.1 Pandemi Koşulları nedeniyle ihale öncesi belgelerin tasdiki İdaremizce yapılmayacaktır. Yükleniciler asıl belgeler ile veya noter onaylı belgelerle ihaleye katılım sağlayacaktır. Tasdik edilmesi gereken asıl belgeler 3 iş günü içinde isteklilere teklif verme sırasına göre iade edilecektir. 46.2 Pandemi koşulları nedeniyle isteklilerin mağduriyet yaşamaması adına tekliflerin ihale gününden / saatinden önce İdareye teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler İhale Komisyonunca sıra ile tek tek kabul edilecek olup yoğunluk oluşmasına fırsat verilmeyecektir. İhale saatine kadar tekliflerin teslim edilmesi zorunlu olduğundan oluşabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. 46.3 Müdürlüğümüz Toplantı Salonunun kapasitesi sınırlı olduğundan İhaleye teklif verenlerin tamamı salona alınamayacaktır. Pandemi koşulları nedeniyle salona teklif veren ilk 5 (beş ) istekli izleyici olarak alınacaktır. İlk 5 sırada olup da izleyici olarak İhaleye katılamayan isteklilerin yerine , teklif sırasına göre takip eden sıradaki istekliler salona izleyici olarak alınacaktır. 46.4 Geçici Teminat Mektupları İhale kararı kesinleşip onaylandıktan sonra üç iş günü içerisinde iade edilecektir.