KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL

Belediyeler KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI yapım işi 4
İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/628346
1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
9.229 adet içme suyu hattı arızası, 20.000 metre içme suyu abone hattı imalatı, 37.150 m içme suyu hattı imalatı, 1.710 adet kanalizasyon hattı arızası, 5.105 metre kanalizasyon abone hattı imalatı, 34.250 m kanalizasyon hat imalatı, 60.000 m³ vidanjör çekimi ve diğer bakım onarım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø 20-25-32-40-50-63 mm Çapında Her Basınca Dayanımlı Her Cins (Pe100, Pe32, Pvc, Galvaniz, Pprc) Boru Üzerinde Arıza Giderilmesi 3,44% 6,09% 2,66
İçme Suyu Abone Bağlantı Seti Montajının Yapılması 1,02% 1,8% 0,79
Ø 32 mm PE100 (HDPE) 16 ATÜ Boru İle İçme Suyu Hattı Yapılması 1,58% 2,79% 1,22
Ø 63 mm PE100 (HDPE) 16 ATÜ Boru İle İçme Suyu Hattı Yapılması 1,56% 2,75% 1,2
Ø 110 mm Çapında Her Basınca Dayanımlı İdare Malı PVC Boru İle İçme Suyu Hattı Yapılması 2,06% 3,64% 1,59
Ø 20-40 mm Çapında Her Atüde Yeni Vana, Pislik Tutucu, BKV Vb. Veya İdare Malı Debimetre Montajının Yapılması (Şube Yolu Üzeri) 1,07% 1,89% 0,83
Depo, Terfi Merkezi, Vana Odası Vb. Alanların Dış Saha (Çevre) Temizliğinin Yapılması 0,74% 1,3% 0,57
Ø 100-150 mm Çap Arasında Ve Dâhil Her Cins Boru Üzerinde Kanalizasyon Arızası Giderilmesi 0,85% 1,51% 0,66
Ø 150 mm Çapında Koruge Boru İle Parsel Bağlantı Hattı İmalatı Yapılması 1,08% 1,91% 0,83
Ø 200 mm Çapında Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı İmalatı Yapılması 2,18% 3,86% 1,69
Ø 300 mm Çapında Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı İmalatı Yapılması 3,36% 5,95% 2,6
Ø 400 mm Çapında Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı İmalatı Yapılması 0,86% 1,52% 0,66
Ø 300 mm Çapında Beton Boru İle Kanalizasyon Hattı İmalatı Yapılması 2,42% 4,29% 1,86
Ø 400 mm Çapında Beton Boru İle Kanalizasyon Hattı İmalatı Yapılması 1,58% 2,8% 1,22
Çıkış Çapı Ø 200 mm veya Ø 300 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacasının Temini, Kazısı, Dolgusu ve Montajının Yapılması 3,08% 5,44% 2,38
Çıkış Çapı Ø 400 mm Olan Buhar Kürlü Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacasının Temini, Kazısı, Dolgusu ve Montajının Yapılması 0,75% 1,32% 0,58
Kanalizasyon Muayene Bacalarının Temizlenmesi 1,24% 2,2% 0,96
Tıkalı Olan Kanalizasyon Hattının Açılması (Ø 200-400 mm Arasında ve Dâhil) 2,7% 4,78% 2,09
Tıkalı Olan Kanalizasyon Abone Yolu, Şube Yolu Açılması ve Parsel Bacasının Temizlenmesi 5,45% 9,64% 4,21
Mevcut Veya Yeni Kanalizasyon Abone Bağlantısı Üzerine Ø 620 mm İç Çapında – Betonarme Kapaklı Buhar Kürlü 500 Dozlu Kanalizasyon Parsel Bacası Konulması 2,66% 4,7% 2,05
Izgaraların Temizlenmesi 1,41% 2,49% 1,09
Vidanjör Çekimi Yapılması 2,05% 3,63% 1,58
Kesiti 0-4 (Dâhil) Metrekare Olan Trapez Kesitli veya Üçgen (ve) Kesitli Açık Kanalların Temizliğinin Yapılması 1,27% 2,24% 0,98
Ø 300 mm Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi 1,42% 2,51% 1,1
İçme Suyu Sistem Odaları Bakım Onarım ve Takip Ekibi 4,49% 7,94% 3,46
Su Tankeri İle Su Taşınması 1,47% 2,6% 1,14
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.