DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER

Elektrik - Elektronik KOSGEB Merkez ve Taşra Teşkilatı 2022 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Alımı mal alımı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB Merkez ve Taşra Teşkilatı 2022 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/15086
1-İdarenin
a) Adı : DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Cad. No:32 06050 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125952800 - 3123680715
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KOSGEB Merkez ve Taşra Teşkilatı 2022 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
KOSGEB Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihtiyaç duyulan 1.930.000 (Birmilyondokuzyüzotuzbin) kWh elektrik enerjisinin serbest piyasadan alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartname ekinde yer alan KOSGEB Merkez Teşkilatı ve yaklaşık tüketim miktarı tablosunda belirtilen adreslerde belirtilen ilgili Müdürlükler
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.04.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımını Kapsamaktadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 Altındağ/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 'nun yürürlükteki Enerji Piyasa Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde kendilerine verilmiş ihale tarihinde geçerli durumda olan üretim, dağıtım, perakende satış, toptan satış ya da tedarik lisanslarından en az birinin aslı, noter onaylı sureti veya idaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.