DAZKIRI BELEDİYESİ DAZKIRI BELEDİYE BAŞK

Hırdavat - Hurda MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ mal alımı
İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DAZKIRI BELEDİYESİ DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/553365
1-İdarenin
a) Adı : DAZKIRI BELEDİYESİ DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : KURTULUS MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 8 03950 DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2724213082 - 2724213305
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
108 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi, 15 Kalem PVC Malzemesi, 7 Kalem Mobilya Malzemesi, 114 Kalem Elektrik Malzemesi, 50 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi, 35 Kalem Kalorifer Tesisatı Malzemesi ve 21 Kalem Yangın Tesisatı Malzemesi Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DAZKIRI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURTULUS MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 8 03950 DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günüdür. Malzemelerin teslimatı peyde pey 30 (otuz) takvim günü içerisinde Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Dazkırı İlçesi sınırlarında göstereceği yer, mekan veya adrese hafta içi mesai saati olan 08.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacaktır. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme yüklenici tarafından yapılacaktır, idareden personel istenmeyecektir. Nakliye, boşaltma, tasnif, istifleme masrafları ve her türlü sigorta giderleri yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dazkırı Belediyesi Encümen Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.