BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER Ö

T.C. Karayolları O-1, O-2, O-3 Otoyolları Çamlıca Gişeler-Edirne Batı Kavşağı Arası Otoyol Ve Bağlantı Yollarındaki Hasarlı Ve Eksik Telçitlerin Bakım Ve Onarımı Yapımı İşi yapım işi
KARAYOLU TELÇİT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki O-1, O-2, O-3 Otoyolları Çamlıca Gişeler-Edirne Batı Kavşağı Arası Otoyol Ve Bağlantı Yollarındaki Hasarlı Ve Eksik Telçitlerin Bakım Ve Onarımı Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/210867
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki O-1, O-2, O-3 Otoyolları Çamlıca Gişeler-Edirne Batı Kavşağı Arası Otoyol Ve Bağlantı Yollarındaki Hasarlı Ve Eksik Telçitlerin Bakım Ve Onarımı Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Takriben 450 kilometre uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yollarının muhtelif kesimlerinde hasarlı ve eksik telçitlerin bakım ve onarımının yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan O-1, 0-2, O-3 TEM Otoyolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "Telçit yapım veya onarımı veya trafik levhaları yapım veya onarımı işleri"benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği'dir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Galvanizli Kafes Tel Çit Temini (İdarenin istediği yükseklikte, ø3 mm, Üst Kısmı Turuncu Boyalı) 7,547906% 10,211872% 3
Gergi Teli Temini (ø4 mm) 0,268005% 0,362595% 1
Galvanizli Borudan Düz Çit Direği Temini (2" çapında 210 cm Boyunda, Üst Kısmı Turuncu Boyalı) 9,267867% 12,538879% 3
Telçit koruma bağlantı Elemanı Temini 7,03221% 9,514167% 2
Pvc Kaplı Örgü Tel Temini 50X50 Göz Aralığında ( ø3,5 mm) 2,930088% 3,964236% 2
Pvc Kaplı Gergi Teli Temini ( ø3,50 mm) 0,087903% 0,118927% 1
Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çit Temini 0,32231% 0,436066% 1
Güvenlik Telçiti İmalatı için, Profil Dikme (2mm kalınlığında), Kuşak (2 mm kalınlığında) ve Bağlantı Malzemelerinin Temini 6,446193% 8,721319% 2
Bağ Teli Temini (ø2mm) 0,459438% 0,621592% 1
Jiletli Tel Temini ( 90 cm Yüksekliğinde Düzlemsel ) 2,51255% 3,399332% 1
Çift Çubuklu Kaynaklı Panel Tel Temini 0,131854% 0,178391% 1
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=1,50 m ) 0,586018% 0,792847% 1
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=2,00 m ) 0,507882% 0,687134% 1
Mevcut Dikmelere Galvanizli Kafes Tel Montajı 7,962025% 10,772151% 2
Her Çeşit Kafes tipi telçitin Sökülmesi 4,976265% 6,732594% 1
Telçit Dikmesinin Beton ile montajı 7,718339% 10,442459% 3
Flanşlı Telçit Dikmesinin Montajı. 0,269373% 0,364445% 1
Her Çeşit Kafes Tipi Telçit Direğinin Sökülmesi 0,646963% 0,875303% 1
Örgü telin otokorkuluk üzerine montajı. 0,390678% 0,528565% 1
Örgü telin otokorkuluk üzerinden demontajı. 0,234407% 0,317139% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşlı profil dikmesi montajı 0,976696% 1,321412% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşsız profil dikmesi montajı 0,429746% 0,581421% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve profil dikmesinin demontajı 0,781357% 1,05713% 1
Jiletli tel montajı. (90 cm. düzlemsel) 2,734748% 3,699954% 1
Jiletli tel demontajı. (90 cm. düzlemsel) 1,172035% 1,585694% 1
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Montajı. 5,713671% 7,73026% 1
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Demontajı. 0,351611% 0,475708% 1
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti montajı. 0,283242% 0,383209% 1
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti demontajı. 0,234407% 0,317139% 1
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile 1 mt. Ve Muhtelif Genişlikte Emniyet Panellerinin Temini ve Montajı 3,906783% 5,285648% 1
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile Muhtelif Genişlikte İmal Edilen Emniyet Panellerinin Demontajı 0,131854% 0,178391% 1
Telçit koruma bağlantı elemanları montajı yapılması 2,637079% 3,567812% 1
Telçit Koruma Bağlantı Elemanlarının Demontajı Yapılması 0,234407% 0,317139% 1
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1,78833% 2,419505% 1
Ø61 x 6 cm Yuvarlak Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı Temini (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 1,489266% 2,014889% 1
44 x 46 x 6 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,511681% 0,692275% 1
Ø70 x 7 cm Dolu Kompozit Rögar Kapağı Dolu (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,148028% 0,200273% 1
Ø62,5 x 5 cm Yuvarlak Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,246312% 0,333246% 1
66 x 44 x 5,5 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,760393% 1,028767% 1
33,5 x 33,5 x 5 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,170083% 0,230112% 16. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.