XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE

DLH - DHMİ - TCDD - THY PAZAR SOĞUKSU MAHALLESİ ÇEKEK YERİ AMATÖR DENİZCİ RIHTIMI İNŞAATI
PAZAR SOĞUKSU MAHALLESİ ÇEKEK YERİ AMATÖR DENİZCİ RIHTIMI İNŞAATI
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Pazar Soğuksu Mahallesi Çekek Yeri Amatör Denizci Rıhtımı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/659896
1-İdarenin
a) Adı : XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623252088 - 4623251831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Pazar Soğuksu Mahallesi Çekek Yeri Amatör Denizci Rıhtımı İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Rıhtım İnşaatı (60 m.) (-1,5 m), Rıhtım İnşaatı (20 m.) (-1,5 m), Çekek Yeri İnşaatı (4 m)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pazar/RİZE
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/X grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:80
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:20

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri, söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100 üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET / PUAN 0 İSE (0) puan 1 İSE (10) puan 2 İSE (20) puan Not: İdari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 adet iş deneyim belgesi sunan istekliler, Fiyat dışı unsur puanı olarak toplam 20 puan alacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri, söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100 üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET / PUAN 0 İSE (0) puan 1 İSE (10) puan 2 İSE (20) puan Not: İdari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 adet iş deneyim belgesi sunan istekliler, Fiyat dışı unsur puanı olarak toplam 20 puan alacaktır. 10


Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri, söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET / PUAN 0 İSE (0) puan 1 İSE (10) puan 2 İSE (20) puan Not: İdari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 adet iş deneyim belgesi sunan istekliler, Fiyat dışı unsur puanı olarak toplam 20 puan alacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri, söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET / PUAN 0 İSE (0) puan 1 İSE (10) puan 2 İSE (20) puan Not: İdari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 adet iş deneyim belgesi sunan istekliler, Fiyat dışı unsur puanı olarak toplam 20 puan alacaktır. 10
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı ( N ) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetelerde Yayınlanmıştır. Bu iş için verilecek Kesin Teminat Süresi Sözleşme Tarihinden itibaren en az iki yıl olacaktır.