ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜ

İl Özel İdareleri Ünye Ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı yapım işi
İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ünye Ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/253282
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 0(452) 233 0696 - 0(452) 777 3100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ünye Ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Su Toplama Hazneli Terfi Merkezi, 2 Adet Kaptaj ve 2 Adet 100 m3’lük İçmesuyu Deposu Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akkuş / ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Zemin Kat İhale Salonu Fatsa/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A-IV (İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ) ve A-IX (SU YAPILARI) Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI VE KAZI MALZEMESİ İLE GERİ DOLGU YAPILMASI 1% 1,5% 2
BETON SANTRALINDE ÜRETILEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRI RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESI (BETON NAKLI DAHIL) 3% 6% 3
PLYWOOD ILE DÜZ YÜZEYLI BETONARME KALIBI YAPILMASI 4% 6% 3
BETONARME İÇİN ÇAPI Ø 8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI 2% 4% 2
BETONARME İÇİN ÇAPI Ø 14-26 mm OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI 4% 7% 3
ÇEŞİTLİ PROFİL DEMİRİ, SAC LEVHALARDAN MÜNFERİT İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI VE BOYANMASI 1% 2% 2
COANDA IZGARA TEMİN EDİLMESİ VE YERİNE MONTAJI (5 lt/sn) 1% 1,5% 2
TİP 100 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI 35% 45% 14
HER TÜRLÜ PASLANMAZ ÇELİK KAPAK VE SAVAK KAPAĞI YAPILMASI 3% 4% 2
ŞEHİR İÇİ A.G VE O.G MÜŞTEREK ŞEB. DİREKLERİ TEMİNİ VE MONTAJI 5% 7% 3
TERFİ MERKEZİ MCC 11 KW SOFT-STARTER PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI 2% 4% 2
TERFİ MERKEZİ SCADA (RTU) PANOSU TEMİNİ VE MONTAJ 3% 5% 26. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

01 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (OSKİ) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.