BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL

T.C. Karayolları YOL AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOL AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir-Çeşme Otoyolundaki Betonarme Otoyol Aydınlatma Direklerinin Değiştirilmesi Ve Aydınlatma Sisteminin Tadilatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/232134
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İzmir-Çeşme Otoyolundaki Betonarme Otoyol Aydınlatma Direklerinin Değiştirilmesi Ve Aydınlatma Sisteminin Tadilatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Demont. Şehiriçi A.G. ve O.G. Müşt. Santrifüj ve Vibre Şebeke Direkleri (Otoyol Beton Ayd. Direği) 400.000 KG , 400W Yol Aydınlatma Armatürü Temini ve Montajı 214 adet ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarlar kadar diğer işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir-Çeşme Otoyolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan D/V (Aydınlatma İşleri) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
AD1-120/20 TİPİ, 209 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ 7,3262% 10,9892% 4,58
AD1-150/20 TİPİ, 287 KG.İKİ KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ 0,249% 0,3736% 0,16
AD2-120/20 TİPİ, 220 KG.İKİ KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ 3,97% 5,955% 2,48
AD2-150/20 TİPİ, 300 KG.İKİ KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ 6,6629% 9,9943% 4,16
MONT.GALVANİZLİ POLİGON ÇELİK AYDINLATMA DİREKLERİ 7,6598% 11,4898% 4,79
B.A. DİREK NAKLİYES.10 TONA KADAR (10 TON DAHİL) SABİT BEDEL 0,3809% 0,5713% 0,24
10 TONU AŞAN, 20 TONU GEÇM.B.A. DİREK NAKLİYES.10 TONDAN SONRAKİ BEHER TON İÇİN SABİT BEDEL 0,1415% 0,2123% 0,09
B.A. DİREK NAKLİYESİ İÇİN EK OLARAK TON*KM İÇİN ÖDENECEK BEDEL 0,6975% 1,0463% 0,44
DEMONT.ŞEHİRİÇİ A.G VE O.G. MÜŞT. SANTRFÜJ VE VİBRE ŞEBEKE DİREKLERİ (Otoyol Beton Ayd. Direği) 17,8484% 26,7726% 11,15
36 KV, 630 A, 12.5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATORLU) Temini 0,0646% 0,097% 0,04
DEMONT.250 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE 0,4118% 0,6178% 0,26
DEMONT.400 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE 0,663% 0,9946% 0,41
MONT.400 W.SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARM.DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE 1,416% 2,124% 0,88
150 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP Temini ve Montajı 0,1743% 0,2615% 0,11
400 W.SODYUM BUHARLI AMPUL ŞEFFAF TÜP YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP Temini ve Montajı 0,1626% 0,2438% 0,1
VOLTMETRE 500 V. Temini ve Montajı 0,0163% 0,0245% 0,01
VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ 7 Pozisyonlu Temini ve Montajı 0,0086% 0,0128% 0,01
ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN Temini ve Montajı 0,1418% 0,2128% 0,09
2 Mt., GALVANİZLİ 65×65×7.LİK KÖŞEBENT, 5 mt. ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ 0,0487% 0,0731% 0,03
4×16ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini ve Montajı 2,8944% 4,3416% 1,81
4×16ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini 0,5108% 0,7662% 0,32
3x70+35ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini ve Montajı 0,127% 0,1906% 0,08
4×16ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini ve Montajı 0,2708% 0,4062% 0,17
3×70ş+35 mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini ve Montajı 0,0438% 0,0656% 0,03
4×16ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) Temini ve Montajı 0,0876% 0,1314% 0,05
4×16 mm², 0.6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR (Sıkma boru ekli) Temini ve Montajı 1,4782% 2,2174% 0,92
4×16 mm², 0.6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR (Sıkma boru ekli) Temini 0,1479% 0,2219% 0,09
3X70sc/35sc mm², 0.6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR (Sıkma boru ekli) Temini ve Montajı 0,0226% 0,034% 0,01
BETON YOL KAPLAMASI SÖKÜLMESİ 0,1966% 0,295% 0,12
BOZULAN BETON YOL KAPLAMASININ YENİDEN YAPILMASI 0,625% 0,9374% 0,39
Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2’ye kadar (0,50 m2 dahil) Temini ve Montajı 0,0642% 0,0964% 0,04
16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) Temini ve Montajı 0,2661% 0,3991% 0,17
16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) Temini 0,1157% 0,1735% 0,07
25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) Temini ve Montajı 0,0225% 0,0337% 0,01
3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In TMŞ Temini ve Montajı 0,0783% 0,1175% 0,05
3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In TMŞ Temini ve Montajı 0,0409% 0,0613% 0,03
3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In TMŞ Temini 0,1548% 0,2322% 0,1
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3 x 16 A.e kadar Temini ve Montajı 0,0074% 0,0112% 0,01
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3 x 63 A.e kadar Temini ve Montajı 0,0545% 0,0817% 0,03
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3 x 63 A.e kadar Temini 0,2059% 0,3089% 0,13
Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. Temini ve Montajı 0,0187% 0,0281% 0,01
3x2.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler Temini ve Montajı 1,7112% 2,5668% 1,07
3x2.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler Temini 0,1265% 0,1897% 0,08
150W Yol Aydınlatma Armatürü Temini ve Montajı 9,1473% 13,7209% 5,72
400W Yol Aydınlatma Armatürü Temini ve Montajı 9,2409% 13,8613% 5,78
İzoleli Çelik Spiral Boru (26-42mm) Temini ve Montajı 0,3129% 0,4693% 0,2
50KVA trafo Sac Köşkü Temini ve Montajı 2,2619% 3,3929% 1,41
Demontaj 50KVA'lık Sac Köşk 0,6769% 1,0153% 0,42
Demontaj 50 KVA 1/0,4kV Güç Trafosuı 0,4866% 0,73% 0,3
Montaj 50 KVA 1/0,4kV Güç Trafosu 0,5579% 0,8369% 0,356. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.